OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako chránime Vaše súkromie?

 1. Ako chránime Vaše osobné údaje

Chceme vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. V nasledujúcom dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov na webovej stránke www.iliek.sk (ďalej aj „webová stránka“), na ktorej sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a iného tovaru, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len Nariadenie) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Oboznámite sa s tým: aké údaje získavame, za akým účelom ich spracúvame, komu ich poskytujeme, ako ich chránime a aké práva máte v súvislosti s ich spracúvaním.

 

 1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Vaše osobné údaje v súvislosti s internetovým výdajom liekov a internetového predaja iného tovaru spracúva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť:

Obchodné meno: Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.

Sídlo:Holubyho 41, Pezinok 902 01

IČO:36 356 450

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40426/B

 

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana vašich osobných údajov ako aj vy ste pre nás dôležití, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na Janeza Kečlera prostredníctvom e-mailu: info@iliek.sk, telefonicky na čísle: 0948/633 266 alebo poštou na adrese Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o., Holubyho 41, 902 01 Pezinok, prevádzková doba je každý pracovný deň od 7:30 – 15:30.

 

 1. O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste si prostredníctvom našej webovej stránky objednali  tovar, alebo ste sa na našej webovej stránke zaregistrovali.

 

 1. Aké údaje o Vás spracúvame?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledovné údaje:

 

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

 

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie (v rozsahu: ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát), telefónne číslo a samotný predmet objednávky. V prípade neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť plnenie kúpnej zmluvy vyplývajúcu z vašej objednávky.

 

V prípade neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť plnenie kúpnej zmluvy vyplývajúcu z vašej objednávky.

 

Nespracúvame žiadne údaje, ktoré sa týkajú vašej platby za objednaný tovar prostredníctvom internetu – okrem ceny za objednaný tovar a informáciu o úspešnosti/neúspešnosti vykonanej platby. V prípade, že vám vznikne nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar (napr. odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní) môžeme získať prístup k číslu vášho bankového účtu za účelom vrátenia platby.

 

 

 

 

 

 

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

 

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť užívateľské konto, spracúvame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi je prihlasovacie heslo a vaša e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

 1. Účel spracúvania vašich osobných údajov

 

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

 

Na základe údajov, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní tovaru realizujeme vybavenie objednávky tovaru v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

 

Vaše kontaktné údaje ďalej používame v rámci vzájomnej komunikácie pri vybavovaní objednávok, a to na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 

Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky tovaru taktiež potrebujeme pri plnení našich zákonných povinnosti (najmä vedenie účtovníctva) vyplývajúcich z osobitných predpisov.

 

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri vytváraní užívateľského konta, nám slúžia na to, aby sme vám vedeli poskytovať výhody v podobe vytvorenia elektronického konta, ktoré obsahuje napríklad históriu vašich nákupov.

 

Ak ste na našej stránke zaškrtli políčko: „Chcem odoberať newslettery“ je vaša emailová adresa spracúvaná aj na marketingové účely, zasielanie newsletterov.

                                                                             

 1. Právny základspracúvania vašich osobných údajov

Údaje, ktoré námposkytujete pri objednaní tovaru alebo pri vytváraní užívateľského konta spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy.

 

Súčasne pri uchovávaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností.

 

V prípade, že budete mať záujem na bližšej špecifikácii aké máme zákonné povinnosti a na základe akých osobitných právnych predpisoch ich vykonávame, pokojne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 a radi vyhovieme vašej požiadavke.

 

Vaša emailová adresa na marketingové účely je spracúvaná na právnom základe oprávneného záujmu našej lekárne.

 

 1. Ako dlho spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Po zrušení užívateľského konta sú vaše osobné údaje vymazané.

 

Pokiaľ nemáte vytvorené užívateľské konto, vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenia objednávky tovaru uchovávame počas trvania kúpnej zmluvy a nevyhnutnej doby, ktorá je spravidla desať rokov od vybavenia objednávky.

 

Osobné údaje na marketingové účely sú uchovávané po dobu piatich rokov, najdlhšie však po dobu piatich rokov od zrušenia registrácie zákazníkom alebo po dobu piatich rokov od doby kedy je zákazník neaktívny.

 

 1. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje do Českej republiky spoločnosti zabezpečujúcej fungovanie a riadny chod webovej stránky. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

 

 1. Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu spoločnosti: Shoptets.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 28 935 675, za účelom zabezpečenia riadneho fungovanie a údržby webovej stránkywww.iliek.sk.

 

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu spoločnosti: Pharma Servis,s.r.o., J. Simora 5,  Nové Zámky 940 01, IČO: 36 536 512, ktorá nám poskytuje lekárenský softvér ApoWare, za účelom vystavovania faktúr.

 

Osobné údaje sa sprístupňujú v rozsahu: meno, priezvisko, adresa spoločnosti DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o. so sídlom Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876 za účelom doručenia vašej objednávky. Osobné údaje sú sprístupňované aj orgánom verejnej správy za účelom plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa.

 

 1. Práva zákazníka

 

 1. Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR Zákazník má právo požadovať od lekárne potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ak to tomu tak je zákazník má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Zákazník má právo na to, aby pracovník lekárne bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

 

 1. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Zákazník má právo požadovať od lekárne výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov,  namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak zákazník, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 1. Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase zákazníka so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie  osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má zákazník právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak zákazník podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

 

 1. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa zákazník domnieva, že osobné údajov, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Cookies

Táto stránka používa technológiu cookies. Cookies  sú  malé  textové  súbory, ktoré  do  Vášho  počítača  alebo  iných  zariadení  s  prístupom  na  internet  umiestňujú  naše  internetové  stránky. Súbory cookies  nám  poskytujú  informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, aký sortiment tovaru si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú  nebezpečenstvo. Súbory cookies  sami  o  sebe  neobsahujú  žiadne  osobné  údaje,  avšak  pokiaľ  nám  osobné  údaje  poskytnete,  napríklad  pri registrácii na  našej  stránke,  tieto  môžu  byť  prepojené  na  údaje  uložené  v  rámci  cookies. Prostredníctvom  cookies  nezhromažďujeme  Vaše  osobné  údaje  a  informácie,  ani  ich  neposkytujeme  sprostredkovateľom  osobných  údajov resp.  tretím  stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies  je možné  odmietnuť  úpravou  nastavenia  Vášho  internetového  prehliadača.

 

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese:.info@iliek.sk, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe

* indicates required
E-mail