Bonusový program

Byť členom vernostného klubu iliek sa oplatí.

Radi nakupujete produkty cez náš e-shop? My vás za vašu vernosť odmeníme. Zapojte sa aj vy do nášho vernostného klubu a nakupujte výhodnejšie. Za každú objednávku zbierajte body, ktoré potom môžete využiť ako zľavu na celý nákup.

Je to veľmi jednoduché a zvládnete to v pár krokoch:
  1. Vytvorte si zákaznícky účet na našom e-shope. V tomto zákazníckom účte sa vám pri každej objednávke budú zbierať vernostné body. Pri vytvorení zákazníckeho účtu vás hneď odmeníme 10 vernostnými bodmi.
  2. Prihláste sa do zákazníckeho účtu a vytvorte si objednávku. Za každé minuté 1 € získate 1 bod, ktorý predstavuje 0,01 € zľavu na ďalšiu objednávku. Ak nakúpite napríklad za 48 €, získate 48 bodov, vďaka ktorým si môžete pri ďalšej objednávke uplatniť zľavu 0,48 €. Minimálna hodnota objednávky pre uplatnenie bodov z vernostného klubu je 10€. 
  3. Body si uplatníte v nákupnom košíku, kde sa vám zľava automaticky odčíta. Pre uplatnenie treba byť prihlásený vo svojom konte. Body je možné uplatniť iba na nezľavnené produkty.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SYSTÉMU VERNOSTNÉHO PROGRAMU ZÁKAZNÍKOV

(ďalej len „Vernostný program“)

Organizátor Vernostného programu

Vernostný program je organizovaný prevádzkovateľom online lekárne prevádzkovanej na stránke (meno a priezvisko/názov): Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o., www.iliek.sk IČO: 36 356 450, DIČ: 2022176992, IČ DPH: SK2022176992, Obch.re. Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.:40426/B, kontaktné údaje: ul. Holubyho 41, 902 01 Pezinok (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu upravujú vzťahy vznikajúce medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú členmi systému Vernostného programu na jednej strane a Prevádzkovateľom na druhej strane.

Vernostný program a členstvo

Členom Vernostného Programu sa stáva akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a/riadne vyplní elektronický formulár pre registráciu zákazníka zverejnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.iliek.sk v časti REGISTRÁCIA, na základe ktorého si vytvorí vlastný zákaznícky účet na webovej stránke www.iliek.sk (ďalej len „Zákaznícky účet“) a

b/ zároveň súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zaradenia do systému Vernostného programu a realizácie Vernostného systému, a to odkliknutím súhlasu pri svojej registrácii (ďalej len „Člen“). 

Každému Členovi Vernostného programu je v rámci jeho Zákazníckeho účtu vytvorený podúčet Vernostného programu, ktorý slúži na potvrdenie členstva vo Vernostnom programe, na zaznamenávanie a používanie vernostnej zľavy pri nákupe prostredníctvom webovej stránky www.iliek.sk, ako aj potvrdenie výšky zľavy poskytnutej v rámci Vernostného programu. Po prihlásení sa Člena do Zákazníckeho účtu bude Členovi umožnené sledovať výšku poskytnutej zľavy Vernostného Programu.

Výhody Vernostného programu pre členov

Členovi Vernostného programu sú pridelené vernostné zľavy za každý nákup tovaru realizovaný cez Zákaznícky účet Člena zriadený prostredníctvom webovej stránky iliek.sk. 

  • Vytvorte si zákaznícky účet na našom e-shope. V tomto zákazníckom účte sa vám pri každej objednávke budú zbierať vernostné body. Pri vytvorení zákazníckeho účtu vás hneď odmeníme 10 vernostnými bodmi.
  • Prihláste sa do zákazníckeho účtu a vytvorte si objednávku. Za každé minuté 1 € získate 1 bod, ktorý predstavuje 0,01 € zľavu na ďalšiu objednávku. Ak nakúpite napríklad za 48 €, získate 48 bodov, vďaka ktorým si môžete pri ďalšej objednávke uplatniť zľavu 0,48 €. Minimálna hodnota objednávky pre uplatnenie bodov z vernostného klubu je 10€. 
  • Body si uplatníte v nákupnom košíku, kde sa vám zľava automaticky odčíta. Pre uplatnenie treba byť prihlásený vo svojom konte.

Člen má právo si uplatniť všetky výhody, ktoré plynú z členstva Vernostného programu, a to najneskôr do 3 mesiacov od zaplatenia prvej objednávky, Vernostný program platný, teda až do zrušenia Vernostného Programu Prevádzkovateľom v zmysle čl. V. týchto všeobecných podmienok. 

 Po stornovaní objednávky sa suma, ktorá sa započítava do Vernostného programu  automaticky odpočíta.                                                                                         

Zmena podmienok a zrušenie Vernostného programu

Prevádzkovateľ má výhradné právo na jednostrannú zmenu týchto všeobecných podmienok týkajúcich sa Vernostného programu. Prevádzkovateľ má okrem iného aj právo na zmenu hodnoty bodového systému podľa vlastného uváženia, ako aj zmenu uplatňovania zľavy. Zmeny vo Vernostnom programe nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.iliek.sk .

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť Vernostný program, pričom informáciu o zrušení Vernostného programu uverejní na internetovej stránke www.ilieky.com. Po zverejnení zrušenia Vernostného programu, nebude možné uplatniť žiadnu zľavu ani iné výhody členstva vo Vernostnom programe, pokiaľ nebude Prevádzkovateľom uvedené inak. Ak si Členovia Vernostného programu neuplatnili všetky výhody a zľavy plynúce z Vernostného programu do dátumu zrušenia Vernostného programu, nárok na akékoľvek výhody a zľavy automaticky zanikajú. 

K zrušeniu Vernostného programu dôjde aj vtedy, ak Člen odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. VI. týchto všeobecných podmienok. V takomto prípade nebude uvedenému Členovi poskytnutá žiadna kompenzácia, pričom Člen nie je oprávnený si uplatniť ani žiadne zľavy z nákupu tovaru či iné výhody Vernostného programu.

Ochrana osobných údajov

Pre riadne využívanie systému Vernostného programu je zo strany Prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje Členov Vernostného programu. Touto cestou Prevádzkovateľ informuje o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov Členov, ako aj o ich právach, ktoré sú s tým spojené, a to v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len, „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).


Prevádzkovateľ chráni osobné údaje Členov, pričom tieto nesprístupňuje a ani neposkytuje tretím osobám či subjektom, s výnimkou subjektov, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi IT služby alebo účtovné služby, a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu v zmysle GDPR. 

Prevádzkovateľ pre účely Vernostného programu spracúva iba bežné osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“), a to najmä v rozsahu: meno, priezvisko, údaje o predchádzajúcich objednávkach tovaru a úhradách kúpnej ceny za tovar, počte pridelených vernostných bodov, informácie, týkajúce sa bodového systému Vernostného programu, údaje o výške poskytnutých zliav atď.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom zaradenia Člena do systému Vernostného programu a realizácie systému Vernostného programu, najmä vedenia prehľadu realizovaných nákupov cez webovú stránku www.iliek.sk počtu pridelených vernostných bodov, počtu využitých vernostných bodov, výšky poskytnutých zliav a využitia a plnenia ďalších s tým súvisiacich práv a povinností. 

Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. a) GDPR. Člen udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii Člena na webovej stránkewww.iliek.sk.

„Týmto udeľujem prevádzkovateľovi (meno a priezvisko/názov): Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o., www.iliek.sk IČO: 36 356 450, DIČ: 2022176992, IČ DPH: SK2022176992, Obch.re. Okresného súdu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.:40426/B kontaktné údaje: ul. Holubyho 41, 902 01 Pezinok  súhlas so spracúvaním mojich bežných osobných údajov, na účel môjho zaradenia do systému Vernostného programu a realizácie systému Vernostného programu, a to na dobu trvania môjho členstva v systéme Vernostného programu. Ako dotknutá osoba som bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné pre splnenie účelu spracovania Osobných údajov, t.j. po dobu trvania členstva Člena v systéme Vernostného programu. 

Ako dotknutej osobe vyplývajú Členovi z GDPR viaceré práva, a to právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, právo na prístup k Osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo namietať proti ich spracúvaniu v prípadoch podľa čl. 21 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov. Jednotlivé práva môže Člen uplatniť a/ na infolinke 0948 633266; b/ e-mailom na e-mailovej adrese: info@iliek.sk; c/ poštou na poštovej adrese: Lekáreň Sv. Tadeáša, Holubyho 41, 902 01 Pezinok.

Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, t.j. nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, či požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom neposkytnutie Osobných údajov, resp. nedanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov môže mať za následok iba nemožnosť využitia systému Vernostného programu. 

Záverečné ustanovenia

Vydanie týchto všeobecných podmienok nezaväzuje Člena k žiadnym nákupom tovarov Prevádzkovateľa či k plneniu iných nesúvisiacich povinností.

Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu nadobúdajú platnosť dňa 09.04.2019

Aktualizácia všeobecných obchodných podmienok 1.2.2023 (rebrand ilieky.com na iliek.sk)

Subscribe

* indicates required
E-mail