Vitajte v internetovej lekárni iliek.sk - pôvodne ilieky.com

Vianočná súťaž

VÝHERCOVIA VIANOČNEJ SÚŤAŽE:

1. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 50 € 

 číslo objednávky 2018003609 - Ivana Buranská

2. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 30 € 

číslo objednávky 2018003636 - Eva Hrdlickova

3. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 20 € 

číslo objednávky 2018003361 - Peter Bottlik

4. – 13. cena Kozmetický balíček v hodnote 20 €

číslo objednávky: 

                               2018003735 - Mária Petro

                               2018003770 - Andrej Gardoň

                               2018003340 - Renáta Fekiačová

                               2018003271 - Daniela Tkáčová

                               2018003367 - Anetka Dovinová

                               2018003365 - Terézia Lacková

                               2018003469 - Peter Kollár

                               2018003650 - Katarína Mikušová

                               2018003277 - Mária Kampová

                               2018003270 - Alena Veghová

 

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

Nakúpte v období od 15.novembra 2019 do 15.decembra 2019 produkty z nášho e-shopu v akejkoľvek hodnote a ste automaticky zaradení do súťaže o 13 hodnotných cien:

1. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 50 €.

2. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 30 €.

3. cena: Darčeková poukážka na nákup v hodnote 20 €

4. – 13. cena Kozmetický balíček v hodnote 20 €.

 

Pozrite si našu Vianočnú ponuku. TU

 

Štatút súťaže

Štatút súťaže VIANOČNÁ SÚŤAŽ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži VIANOČNÁ SÚŤAŽ (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno: Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.
Adresa: Holubyho 41
IČO: 36356450
DIČ: 2022176992
IČ DPH: SK2022176992
E-shop: www.ilieky.com

II. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 15.11.2019 do polnoci 15.12.2019. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 16.12.2018 o 14:00. Záznam zo žrebovania zverejníme na našom Facebooku a Instagrame. 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“), ktorá vytvorí objednávku a bude mu následne potvrdená a zrealizovaná objednávka cez e-shop www.ilieky.com v akejkoľvek výške. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 13 výhercov. Zo súťaže budú vyradené tie osoby, ktoré objednávku z akéhokoľvek dôvodu zrušia a budú im vrátené finančné prostriedky.

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:

  1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
  2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
  3. Do súťaže o výhernú cenu bude automaticky zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

 V. Výhra v Súťaži

Výhercovia v súťaži získajú :

1 x Darčekovú poukážku na nákup v hodnote 50 €,

1 x Darčekovú poukážku na nákup v hodnote 30 €,

1 x Darčekovú poukážkú na nákup v hodnote 20 €

10 x Kozmetický balíček v hodnote 20 €.

V prípade vykonania viacerých objednávok v tomto období, budú do žrebovania zaradené všetky vybavené objednávky.

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VI. Oznámenie o výhre

Mená výhercov zverejní organizátor označením ich FB mien v komentári pod príspevkom a na stránke www.ilieky.com. Taktiež ich bude kontaktovať telefonicky. V prípade nedostupnosti, dostane výherca mailovú informáciu, na ktorú je povinný odpovedať do 48 hodín od jej odoslania.

 VII. Odovzdanie výhry

  1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
  2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
  3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

 VIII. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

IX. Dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou vakcii. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa služieb.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže

X. Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené.

Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

XI. Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.